مشاهده خبر
شماره خبر: 777
تاریخ انتشار: 1394/5/11
آزمایشگاهاین واحد با درنظر گرفتن فضای به وسعت در حدود 200 مترمربع، آماده ارائه خدمات تشخیصی، نمونه برداری و همکاری با سایر مراکز در زمینه تست های تشخیصی اعتیاد، ادرار ، خون ، ژنتیک و ... می باشد. که با توجه به شرایط منطقه بی بضاعت و مهاجر نشین، نیازمند توجهات بیشتر مسئولین می باشد.

 


200 کاراکتر
گزارش های تصویری
جست و جو در سایت